تعرفه و حق الزحمه خدمات

اسناد و مدارک پرکاربرد

 

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

25000

شناسنامه

20000

کارت ملی

30000

گواهینامه رانندگی

30000

گواهی سوء پیشینه

45000

سند خودرو (ماشین های سبک)

75000

سند خودرو (ماشین های سنگین)

75000

سند ازدواج یا رونوشت آن

105000

سند ملک تک برگ

75000

سند ملک دفترچه ای

60000

اجاره نامه و بنچاق محضری

105000

سند طلاق یا رونوشت آن

75000

وکالت نامه نیم برگ

105000

وکالت نامه بزرگ

35000

گذرنامه (بدون روادید)

20000

کارت معافیت

30000

کارت پایان خدمت

اسناد و مدارک شغلی و اداری

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

برگ مرخصی

30000

جواز اشتغال بکار

30000

حکم بازنشستگی کوچک

30000

کارت عضویت نظام مهندسی

45000

فیش حقوقی کوچک  (هرصفحه)

60000

فیش حقوقی بزرگ (هرصفحه)

45000

جواز کسب

45000

کارت مباشرت

45000

گواهی اشتغال بکار بدون شرح وظایف

45000

گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف

50000

حکم افزایش حقوق- حکم بازنشستگی

60000

پروانه مهندسی

60000

حکم کارگزینی_ حکم اعضای هیئت علمی

60000

دفترچه بازرگانی

60000

قرارداد استخدامی_هرصفحه

45000

پروانه دائم پزشکی

45000

پروانه مطب

45000

پروانه مسئولیت فنی

45000

پروانه نشر و انتشار

45000

پروانه وکالت

75000

پروانه بهره برداری_پشت ورو

75000

جواز تاسیس

30000

کارت نظام پزشکی

30000

کارت بازرگانی هوشمند

30000

فیش مستمری کوچک

65000

دفترچه وکالت

اسناد و مدارک تحصیلی

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

15000

ریزنمرات دبیرستان/پیش دانشگاهی هرترم

18000

ریزنمرات دانشگاههرترم

30000

توصیه نامه تحصیلی

45000

گواهی پایان تحصیلات دیپلم/پیش دانشگاهی

30000

ریزنمرات دبستان_راهنمایی هرسال

30000

گواهی اشتغال بتحصیل

30000

گواهی ریزنمرات دانشگاهی

45000

سرفصل دروس هرصفحه

45000

کارنامه توصیفی ابتدایی هرصفحه

45000

دانشنامه پایان تحصیلات کاردانی تا دکترا

اسناد و مدارک بیمه ، بانکی ، مالیاتی

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

دفترچه بیمه

45000

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

45000

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و )000

45000

برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)

45000

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)

45000

پرینتهای بانکی کوچک (تا 10 سطر)

45000

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

45000

لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)

60000

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)

60000

ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)

60000

پرینتهای بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)

60000

لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

75000

مالیات بر ارث (هر صفحه)

انواع گواهی

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

گواهی اشتغال به تحصیل

30000

گواهی تجرد، تولد، فوت

30000

گواهینامه رانندگی

30000

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

30000

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

45000

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

45000

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

45000

گواهی پایان تحصیالت کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

45000

گواهی فنی و حرفهای (یک رو)

45000

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

45000

گواهیها (سایر موارد)

60000

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

60000

گواهی حصر وراثت

75000

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

اسناد و مدارک شرکتی

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

کارت بازرگانی هوشمند

40000

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

45000

اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه)

45000

ثبت عالئم تجاری، ثبت اختراع

60000

آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)

60000

اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)

60000

ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)

60000

دفترچه بازرگانی

60000

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

75000

برگ سبز گمرکی (هر صفحه)

105000

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو)

105000

قرارداد (هر صفحه)

75000

بارنامه (هر صفحه)

اوراق قضایی ، محضری و اسناد پزشکی

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

ابالغیه، اخطار قضایی

30000

کارت نظام پزشکی

30000

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

30000

گواهی عدم سوءپیشینه

45000

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

45000

برگ جلب، احضاریه

45000

پروانه دائم پزشکی

45000

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

45000

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

60000

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

75000

برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)

75000

قیمنامه (هر صفحه)

75000

وکالتنامه (نیم برگ)

105000

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)

75000

اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه)

سایر اسناد

 

تعرفه (مبالغ به تومان )

نوع سند

30000

سند تلفن همراه

45000

تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)

45000

ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)

60000

تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی ( بزرگ)

60000

پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)

60000

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

60000

پروانه مهندسی (هر صفحه)

75000

برگ نظریه کارشناسی ملک

105000

قرارداد (هر صفحه)

105000

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)

توجه 1 : لطفا پیش از ثبت سفارش خود (بویژه برای سفارشات همراه با تاییدات دادگستری و امور خارجه) دستورالعمل تایید اسناد را مطالعه بفرمایید.

توجه 2: تعرفه های مذکور در سایت صرفا برای سفارشات مهرمترجم رسمی (بدون اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه) بوده و هزینه نهایی پس از اخذ تاییدات به مبلغ پایه افزوده خواهد شد.

توجه 3: تعرفه برخی از اسناد همچون شناسنامه، سند ملک و قراردادها به اقتضای اقلام اضافی دستخوش تغییر می شوند که نهایتاً در فاکتور نهایی به مبلغ پایه افزوده خواهند شد.

توجه 4: مسئولیت ثبت سفارش و انتخاب صحیح یا غلط نوع اسناد/مدارک برعهده متقاضی است و دارالترجمه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بدیهی است هرگونه مغایرت پس از حضور در دفتر یا باهماهنگی آتی امکان رفع خواهد داشت.

توجه 5: پس از ثبت سفارش اولیه ، ارسال فوری تصویر صفحه اول پاسپورت صاحب سند یا اسامی که نام صحیح آنها از اهمیت برخوردار است بر عهده متقاضی است و مسئولیت عواقب تاخیر در ارسال و درج اسپل ناصحیح اسامی بر عهده مشتری/متقاضی خواهد بود.

توجه 6:  برای سفارشاتی که همراه با اخذ تاییدات دادگستری وامور خارجه می باشند توجه داشته باشید که تایید اسناد در حیطه نظر کارشناسان دادگستری و امور خارجه است و دارالترجمه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

توجه 7: پس از تحویل ترجمه مدارک توسط دارالترجمه مندرجات اصلی سند (بخصوص مشخصات پاسپورتی) خود را بدقت بررسی نمایید. بدیهی است مسئولیت هرگونه اصلاح یا رفع مغایرت/ اشتباه  سهوی در ترجمه اسناد صرفاً تا 48 ساعت پس از تحویل اسناد متوجه دفتر می باشد.

تبصره :1 در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود:

الف) هزینه های دفتری (کپی، پلمب و )… مبلغ 150,000ریال ب) ترجمه  هر صفحه ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 10000 ریال

پ) ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100000 ریال

تبصره :2 برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلا ق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود.

تبصره :3 هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه %25 هزینه ترجمه میباشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب میشود.

تبصره :4 هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10000 ریال میباشد.

تبصره :5 منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر میباشد